Informacje z zebrań Komisji Zakładowej w kadencji 2014-2018:

Rok 2017

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 21.02.2017 odbyło się osiemnaste w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
  • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 13 grudnia 2016 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
  • Wpłynęła prośba o zapomogę. KZ zdecydowało o przyznaniu bezzwrotnej zapomogi dla członka związku.
  • Przewodniczący zreferował przebieg posiedzenia Komisji Socjalnej oraz odczytał obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc dla studentów i doktorantów.
  • Ustalono skład, ilość i termin wydawania paczek wiosennych. Od 21 marca paczki będą wydawane w trakcie dyżurów KZ.
  • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.