Informacje z zebrań Komisji Zakładowej w kadencji 2023-2028:

Rok 2024

W dniu 22.05. 2024 r. odbyło się piąte w kadencji 2023–2028 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

  • Przewodniczący odczytał protokół z zebrania z dnia 13.03.2024 roku, który został przyjęty jednogłośnie.
  • Komisja Zakładowa jednogłośnie pozytywnie zaaprobowała projekt Regulaminu Wynagradzania Pracowników ASP w Warszawie.
  • Omówiono sprawy organizacyjne i ustalono terminy dyżurów.

W dniu 13.03. 2024 r. odbyło się czwarte w kadencji 2023–2028 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.

  • Przewodniczący odczytał protokół z zebrania nr III Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie z dnia 14.12.2023 r.(zebranie online). Protokół został przyjęty jednogłośnie.
  • Skarbnik Związku p. Marzena Szyszko odczytała sprawozdanie finansowe za rok 2023. Komisja jednogłośnie zatwierdziła w/w sprawozdanie.
  • Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 1/03/24 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2023.
  • Omówiono sprawy organizacyjne Komisji i ustalono terminy dyżurów.