Informacje z zebrań Komisji Zakładowej w kadencji 2018-2022:

Rok 2018

UWAGA!!!

Od dnia 19 grudnia 2018 następuje zmiana godziny dyżurów KZ na godzinę od 13:00 do 14:00 (pokój 215B)

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 04.12.2018 odbyło się trzecie w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z dnia 23.10.2018 r.
  Protokół został przyjęty jednogłośnie.
 • Przedyskutowano zmiany godzin dyżurów i zebrań NSZZ ”Solidarność”, z godziny od 13:30 do 14:30 na godzinę od 13:00 do 14:00
 • Omówiono kwestie związane z nagrodami rektorskimi. Przedstawiono dwoje kandydatów. Komisja Zakładowa zaakceptowała przedstawionych Kandydatów.
 • Pan Marek Dzienkiewicz przekazał skarbnikowi sprawozdanie z akcji roznoszenia zniczy na groby profesorów ASP i członków NSZZ „Solidarność”, razem z rozliczeniem wydatków.
 • Wpłynęła prośba o zapomogę. KZ zdecydowało o przyznaniu bezzwrotnej zapomogi dla członków związku.
 • Na koniec omówiono kwestie organizacyjne i ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniach 25.04. i 23.10 2018 odbyło się pierwsze i drugie w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 25 kwietnia 2018 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Wpłynęło pięć deklaracji o zapisanie się do związku. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.
 • Wpłynęły dwie prośby o zapomogę. KZ zdecydowało o przyznaniu bezzwrotnej zapomogi dla członków związku.
 • Uchwalono fundusz na potrzeby akcji roznoszenia zniczy na groby członków NSZZ „Solidarność” oraz profesorów ASP w Warszawie.
 • Przewodniczący zreferował treść nowej ustawy o związkach zawodowych.
 • Omówiono kwestię aktualizacji danych na stronie internetowej związku.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 21 marca 2018 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Organizacji Zakładowej. W trakcie zebrania podjęto uchwałę o liczebności Komisji Zakładowej (5+1) i Komisji Rewizyjnej (3) oraz o kontynuacji przynależności naszej organizacji do Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych. Przewodniczącym zebrania został Mateusz Jasiński.

Wyniki przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną tajnych wyborów są następujące:

 • Przewodniczącym Komisji Zakładowej wybrany został Paweł Marek Jakubowski.
 • Członkami Komisji Zakładowej wybrani zostali: Marek Dzienkiewicz, Mateusz Jasiński, Marcin Jurkiewicz, Łukasz Majcherowicz, Marzena Szyszko.
 • Członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Aleksandra Krupska, Małgorzata Szymczuk, Izabela Zając.
 • Delegatami do Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych wybrani zostali Marek Dzienkiewicz.
 • Elektorem do Okręgu został Urszula Gizińska