Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2002

W dniu 20 marca 2002 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Organizacji Zakładowej. W trakcie zebrania podjęto uchwałę o liczebności Komisji Zakładowej (6 + 1) i Komisji Rewizyjnej (3) oraz o kontynuacji przynależności naszej organizacji do Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych. Przewodnicząca zebrania Aleksandra Krupska otworzyła listę kandydatów na Przewodniczącego Komisji Zakładowej. Zgłoszono następujących kandydatów: członka ustępującej Komisji Rewizyjnej - Pawła Jakubowskiego i dotychczasowego p.o. Przewodniczącego ustępującej Komisji Zakładowej – Jana Masiaka. Na członków Komisji Zakładowej zgłoszeni zostali: Sławomir Czajkowski, Marek Dzienkiewicz, Janusz Jakubczyk, Aleksandra Krupska, Ryszard Ługowski, Jan Masiak, Danuta Stępień, Edward Tarkowski, Izabela Zając. Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszeni zostali: Michał Hilchen, Dorota Kozielska, Czesław Radzki, Tytus Sawicki, Maryla Sitkowska, Janusz Smaza. Na delegata do Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych zgłoszono Marka Dzienkiewicza.

Wyniki przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną tajnych wyborów są następujące: Przewodniczącym Komisji Zakładowej wybrany został Paweł Jakubowski, członkami Komisji Zakładowej wybrani zostali: Sławomir Czajkowski, Marek Dzienkiewicz, Janusz Jakubczyk, Aleksandra Krupska, Jan Masiak, Danuta Stępień; członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Michał Hilchen, Maryla Sitkowska, Janusz Smaza. Delegatem do Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych wybrany został Marek Dzienkiewicz.

W dniu 28 marca 2006 roku odbyło się pierwsze w kadencji 2006-2010 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Jednogłośnie wybrano wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika. Wiceprzewodniczącym ponownie został Marek Dzienkiewicz, sekretarzem Izabela Zając, skarbnikiem ponownie wybrano Sławomira Czajkowskiego.
 • Podjęto decyzję o kontynuacji cotygodniowych dyżurów we czwartki
 • Komisja Zakładowa jednogłośnie przyjęła w poczet członków dawnego działacza Solidarności ASP, zasłużonego i szanowanego pracownika dydaktycznego Wydziału Konserwacji Restauracji Dzieł Sztuki.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski zaproponował opracowanie strony internetowej (w ramach strony internetowej ASP w Warszawie).
 • Przewodniczący poinformował zebranych, że został opracowany już nowy statut ASP, który jest obecnie opiniowany przez prawnika.
 • Przewodniczący przedstawił problemy pracowników likwidowanego Studium Języków Obcych ASP.
 • Na koniec poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.

W dniu 24. 04. 2002 r. odbyło się już trzecie zebranie (w tej kadencji) Komisji Zakładowej NSZZ „S” ASP w Warszawie.

Na zebraniu p. M. Dzienkiewicz złożył sprawozdanie z zebrania wyborczego naszej sekcji branżowej tj. pracowników szkół artystycznych. Według jego informacji przewodniczącym sekcji ponownie został p. Jerzy Jackl, a członkami p. Andrzej Zieliński i p. Krystyna Stępisiewicz, natomiast przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został p. Michał Hilchen, a członkiem p. Izabela Zając. Natomiast delegatem na Kongres Sekretariatu został wybrany p. Marek Dzienkiewicz.

W dalszej części zebrania poruszono bieżące sprawy organizacyjne takie jak: porządkowanie naszego pokoju - usunięcie zalegających rzeczy (prywatnego zbioru naszego kolegi) oraz organizowanie podstaw sprawnie funkcjonującego biura (podłączanie aparatu telefonicznego itp.). Zdecydowano także, że następne nasze zebranie będzie spotkaniem otwartym.

Na koniec p. S. Czajkowski poinformował o wpłynięciu dwóch podań o udzielenie zapomogi.

W dniu 13 maja 2002 odbyło się czwarte zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Na zebraniu poruszono szereg bieżących spraw organizacyjnych komisji (min. porządkowanie naszego pokoju, segregowanie dokumentów i archiwaliów itd.).
 • Jan Masiak zaproponował abyśmy zaprenumerowali Biuletyn Komisji Krajowej, po krótkiej dyskusji postanowiono jednak decyzję odłożyć do czasu zapoznania się treścią merytoryczną wydawanego biuletynu.
 • Marek Dzienkiewicz poinformował zebranych, że wybory w naszej sekcji branżowej z przyczyn proceduralnych zostały unieważnione, następne odbędą się w najbliższym czasie.
 • W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Zakładowa przyznała zasiłek statutowy i zapomogę dla dwóch naszych członków.
 • Jan Masiak poinformował o szkoleniu na Politechnice Warszawskiej (Tematem spotkania ma być tworzenie ponad zakładowych komisji płacowych) oraz o Walnym Zebraniu Delegatów do Krajowej Sekcji Nauki, które odbędzie się w czerwcu w Augustowie. Na tym posiedzenie zakończono.

W dniu 17 czerwca odbyło się piąte zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Na zebraniu, po omówieniu bieżących spraw organizacyjnych komisji, podjęto uchwałę o przyznaniu zapomogi dla długoletniej członkini naszego związku.
 • Następnie przewodniczący poinformował obecnych, że (nareszcie!) działa stacja telefoniczna - nr tel. 435 32 05 oraz nr faksu 32 00 207
 • Przewodniczący poinformował również, że istnieje już możliwość wyrabiania legitymacji członkowskich.
 • Przewodniczący podziękował Markowi Dzienkiewiczowi i Sławomirowi Czajkowskiemu za pomoc w porządkowaniu naszego pokoju.
 • Przewodniczący zwrócił uwagę Janowi Masiakowi by bez porozumienia z nim nie podejmował żadnych decyzji dotyczących spraw Komisji Zakładowej oraz żeby wszyscy członkowie komisji działający w strukturach związkowych na bieżąco informowali o problemach, które tam są poruszane.
 • Jan Masiak zreferował przebieg zebrania (na Politechnice Warszawskiej) w celu wyłonienia wspólnego kandydata uczelni warszawskich na Przewodniczącego Regionu Mazowsze.
 • J. Masiak został zobowiązany do jak najszybszego (następne zebranie) zreferowania spotkania na Politechnice, którego celem było utworzenie ponadzakładowej komisji płacowej.
 • Przewodniczący zwrócił się do M. Dzienkiewicza by zaprosił na następne nasze spokanie J. Jackla Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych, aby zapoznał zebranych z przebiegiem Kongresu Sekretariatu Kultury „S”.
 • Na koniec przewodniczący upomniał J. Masiaka za opieszałość w podpisywaniu dokumentów z ubiegłej kadencji. Na tym posiedzenie zakończono.

W dniu 09.10.2002 r. odbyło się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „ S” ASP w Warszawie.

 • Zebraniu przewodniczył Paweł Jakubowski
 • Na zebraniu dyskutowano o objęciu naszym patronatem wystawy fotogramów z Workuty (rejon największych w europejskiej części ZSRR systemów łagrowych; w 1953 r. bunt więźniów z udziałem Polaków stłumiony przez wojsko i siły bezpieczeństwa).
 • Przewodniczący ze względu na niską frekwencję na zebraniu (przerwa wakacyjna dla prac. dydaktycznych) postanowił odłożyć inne sprawy

W dniu 14 października odbyło się siódme zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Komisja przychyliła się do prośby p. Aleksandry Krupskiej o czasowym zwolnieniu z obowiązku pełnienia funkcji sekretarza komisji.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski wyraził niezadowolenie wobec braku postępów w wykonaniu i montażu gabloty informacyjnej „S” w gmachu na Myśliwieckiej.
 • Dyskutowano o ewentualnym spotkaniu z p. Smyrskim autorem fotogramów z Workuty.
 • Na koniec komisja zapoznała się zaproszeniem Przewodniczącego Komisji ds. Płac Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S” na spotkanie w Politechnice Warszawskiej, na którym min. omawiane będą następujące tematy: 1. Ocena projektu budżetu państwa na rok 2003, ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. 2. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, omówienie projektu rozdziału dotyczącego wynagrodzeń.

W listopadzie i grudniu odbyły się trzy zebrania Komisji Zakładowej NSZZ „S” ASP w Warszawie.

Zebraniom przewodniczył Paweł Jakubowski.

Oprócz zwykłych spraw organizacyjnych komisji poruszono następujące problemy:

 • Przewodniczący wyraził niezadowolenie z powodu nie wykonania gabloty KZ w korytarzu budynku przy ul. Myśliwieckiej.
 • Rozpatrzono pozytywnie 3 podania o przyznanie zapomogi i zasiłku statutowego.
 • Przewodniczący przedstawił propozycję stworzenia regulaminu przyznawania zapomóg i zasiłków dla naszych członków.
 • Wiceprzewodniczący Marek Dzienkiewicz poinformował zebranych o pracach Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych nad uzupełnieniami lub korektami projektu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Szkół Wyższych.
 • W związku ze zmianami w ustawie - Kodeks pracy, podjęto uchwałę o ochronie prawnej członków naszej organizacji zakładowej pełniących funkcje związkowe.
 • Gościliśmy p. Smyrskiego, który w sposób zajmujący zaprezentował dokumentacje fotograficzną z Workuty (rejon największych w europejskiej części ZSRR systemów łagrowych.