Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2019

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 04.12.2019 odbyło się dziesiąte w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 29 października 2019 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Przyjęto uchwałę (nr uchwały 1/12/19) dotyczącą członkostwa w NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie. KZ przyjęła uchwałę jednogłośnie.
 • KZ uchwaliła (nr 2/12/19) jednogłośnie kandydatów zgłoszonych do nagrody rektorskiej.
 • Omówiono kwestię aktualizacji danych na stronie internetowej związku.
 • Pan Marek Dzienkiewicz zreferował przebieg spotkania Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych NSZZ „Solidarność”.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 29.10.2019 odbyło się dziewiąte w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 28 czerwca 2019 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Wpłynęła prośba o bezzwrotny zasiłek statutowy, która została rozpatrzona przez KZ pozytywnie.
 • Pan Marek Dzienkiewicz przekazał skarbnikowi sprawozdanie z akcji roznoszenia zniczy na groby profesorów ASP i członków NSZZ „Solidarność”, razem z rozliczeniem wydatków. Udekorowania grobów podjęli się członkowie NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie: Marek Dzienkiewicz, Łukasz Majcherowicz, Marcin Jurkiewicz i studenci Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną.
 • Wpłynęły dwie prośby o udzielenie bezzwrotnej zapomogi. Komisja Zakładowa rozpatrzyła prośby pozytywnie.
 • Wpłynęła deklaracja członkowska NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie. Została przyjęta przez KZ jednogłośnie.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

Uwaga!

W związku z przebudową budynku rektoratu dyżury Komisji Zakładowej zostają odwołane do czasu zakończenia remontu. W sprawach organizacyjnych prosimy zgłaszać się do Pani Marzeny Szyszko (marzena.szyszko@cybis.asp.waw.pl) lub Pana Marka Dzienkiewicza (tel. 605924045).

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 09.04.2019 odbyło się siódme w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 26 marca 2019 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Uchwalono zwiększenie liczny paczek wiosennych.
 • Przewodniczący zreferował Komisji Regulaminowej nad pracami nad Statutem Uczelni i Regulaminem Studiów.
 • KZ jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018.
 • KZ jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji finansowej oraz kosztów tej usługi.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 26.03.2019 odbyło się szóste w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 27 lutego 2019 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Wpłynęła prośba o zasiłek statutowy z powodu śmierci członka związku. KZ zdecydowała o przyznaniu bezzwrotnego zasiłku.
 • Przewodniczący wyraził wdzięczność i podziękowanie za skompletowanie ciekawych artykułów spożywczych do paczek wiosennych dla Pani Marzeny Szyszko.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

UWAGA!!!

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy do odbioru Paczek wiosennych. Paczki można odbierać (dyżury członków komisji) od 26 marca do 13 kwietnia w każdy wtorek 13:00-14:00 w pokoju Komisji Zakładowej (215 B) w gmachu głównym ASP przy ul. Krakowskie Przedmieście 5

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 26.02.2019 odbyło się piąte w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 29 stycznia 2019 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Wpłynęły dwie prośby o bezzwrotny zasiłek statutowy, rozpatrzone przez KZ pozytywnie.
 • Uchwalano skład i ilość paczek wiosennych.
 • Paczki będzie można odbierać w terminie 26 marca–13 kwietnia 2019 w trakcie cotygodniowych wtorkowych dyżurów w godz. 13.00-14.00.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 29.01.2018 odbyło się czwarte w kadencji 2018–2022 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 4 grudnia 2018 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Omówiono kwestie podwyżek dla pracowników nie dydaktycznych.
 • Przewodniczący zreferował kwestie zmian i opiniowania statutu Uczelni oraz kwestię nowego regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.
 • Omówiono kwestię paczek wiosennych oraz ich ilość.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.