Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2006

W dniu 12 stycznia 2006 roku odbyło się trzydzieste trzecie zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Członkowie Komisji Zakładowej podjęli uchwałę o wysokości zasiłków statutowych i zapomóg w roku 2006.
 • Rozpatrzono pozytywnie podanie o przyznanie zasiłku statutowego dla członka naszego związku.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski poinformował zebranych o mających nastąpić spotkaniach członków naszej komisji z J.M. Rektorem Ksawerym Piwockim i Kanclerzem Jackiem Mogilskim.
 • Poruszono również sprawy organizacyjne i finansowe Komisji Zakładowej.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski poinformował zebranych o mających niebawem nastąpić wyborach do władz naszej organizacji związkowej. Zebranie wyborcze planowane jest w pierwszej połowie marca.

W dniach 26 stycznia i 6 lutego 2006 roku odbyły się zebrania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, którym przewodniczył Paweł Jakubowski.

Obydwa zebrania poświęcone były przede wszystkim zbliżającym się wyborom związkowym. Rozpatrywane były kwestie związane z organizacją wyborów w naszym zakładzie pracy. Oprócz tego na ostatnim zebraniu jednogłośnie przyjęto propozycje zmian do Regulaminu Funduszu Świadczeń ASP zaproponowane przez Komisję Socjalną ASP. Ponadto Komisja Zakładowa podjęła uchwałę o przekształceniu się w Zakładową Komisję Wyborczą.

Ukonstytuowana Zakładowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o terminie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Posiedzenie obędzie się w dniu 07. 03. 2006 r. o godz. 10.30 w Auli Gmachu Głównego ASP.

W dniu 7 marca 2006 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Organizacji Zakładowej. W trakcie zebrania podjęto uchwałę o liczebności Komisji Zakładowej (6 + 1) Przewodniczący zebrania Michał Hilchen otworzył listę kandydatów na Przewodniczącego Komisji Zakładowej. Zgłoszono jedynego kandydata tj. Przewodniczącego ustępującej Komisji Zakładowej - Pawła Jakubowskiego. Na członków Komisji Zakładowej zgłoszeni zostali: Sławomir Czajkowski, Marek Dzienkiewicz, Andrzej Koss, Aleksandra Krupska, Jan Masiak, Andrzej Radomski, Danuta Stępień, Izabela Zając. Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszeni zostali: Michał Hilchen, Maryla Sitkowska, Janusz Smaza. Na delegata do Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych zgłoszono Marka Dzienkiewicza.

Wyniki przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną tajnych wyborów są następujące: Przewodniczącym Komisji Zakładowej wybrany został Paweł Jakubowski, członkami Komisji Zakładowej wybrani zostali: Sławomir Czajkowski, Marek Dzienkiewicz, Aleksandra Krupska, Jan Masiak, Danuta Stępień, Izabela Zając; członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Michał Hilchen, Maryla Sitkowska, Janusz Smaza. Delegatem do Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych wybrany został Marek Dzienkiewicz.

W dniu 28 marca 2006 roku odbyło się pierwsze w kadencji 2006-2010 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Jednogłośnie wybrano wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika. Wiceprzewodniczącym ponownie został Marek Dzienkiewicz, sekretarzem Izabela Zając, skarbnikiem ponownie wybrano Sławomira Czajkowskiego.
 • Podjęto decyzję o kontynuacji cotygodniowych dyżurów we czwartki
 • Komisja Zakładowa jednogłośnie przyjęła w poczet członków dawnego działacza Solidarności ASP, zasłużonego i szanowanego pracownika dydaktycznego Wydziału Konserwacji Restauracji Dzieł Sztuki.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski zaproponował opracowanie strony internetowej (w ramach strony internetowej ASP w Warszawie).
 • Przewodniczący poinformował zebranych, że został opracowany już nowy statut ASP, który jest obecnie opiniowany przez prawnika.
 • Przewodniczący przedstawił problemy pracowników likwidowanego Studium Języków Obcych ASP.
 • Na koniec poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.

W dniach 4 maja i 1 czerwca 2006 roku w kadencji 2006-2010 odbyły się dwa zebrania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Na wstępie Przewodniczący Paweł Jakubowski złożył gratulacje nowemu Prezesowi Okręgu Warszawskiego ZPAP Markowi Dzienkiewiczowi z okazji wyboru na tę funkcję.
 • Przewodniczący poinformował zebranych, że istnieje konieczność zamiany konta bankowego na tańsze i w najbliższym czasie zostanie podpisana stosowna umowa.
 • Przewodniczący odczytał pismo do Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” z prośbą o poparcie stanowiska Senatu ASP w Warszawie w sprawie utrzymania 50% kosztów uzyskania przez twórców.
 • Pan Jan Masiak poinformował zebranych, że związku z pismem Przewodniczącego cała nasza komisja została zaproszona 5 czerwca na zebranie Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” gdzie omawiana będzie sprawa poparcia uchwały naszego senatu.
 • Przewodniczący odczytał pismo skierowane do J.M. Rektora ASP w sprawie terminu otrzymania do wglądu Statutu ASP przez naszą komisję.
 • Przyznano dwie zapomogi losowe dla członków naszej organizacji.
 • Pan Jan Masiak zaproponował kupno kwiatów w związku z wernisażem pośmiertnej wystawy członka „Solidarności” Prof. Rajmunda Ziemskiego.
 • Pan Marek Dzienkiewicz poinformował, że ukonstytuowała się Krajowa Sekcja Pracowników Szkół Artystycznych, której ponownym Przewodniczącym został Jerzy Jackl, a on sam wszedł do Komisji Rewizyjnej.

W dniach 20 lipca i 7 września 2006 roku w kadencji 2006-2010 odbyły się zebrania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, którym przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • W wyniku tajnego głosowania Komisja Zakładowa powołała (zgodnie z zapisem ustawy) Członków Rady Pracowników ASP.
  Są to następujące osoby:
  1.Marzenna Ciechańska
  2.Marek Dzienkiewicz
  3.Janusz Przyłuski
  4.Danuta Stępień
  5.Izabela Zając
 • Jednogłośnie podjęto uchwałę o zmianie dotychczasowego sposobu przyznawania zapomóg:
  zapomogi losowe do 700 zł (rocznie maks. 2280 zł)
  świadczenia pozostałe ( zasiłki statutowe, świadczenia rzeczowe i inne) do 380 zł rocznie
 • Podjęto uchwałę (zgodnie z zapisem ustawy) o objęciu ochroną 6 osób (na okres 1 roku).
 • Przyznano zapomogę losową dla członka naszej organizacji.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski przeczytał pismo z KSN w sprawie nabywania praw emerytalnych (60 i 65 lat) dla nauczycieli akademickich bez konieczności wygaśnięcia stosunku pracy.

W dniu 19 października 2006 roku w kadencji 2006-2010 odbyło się szóste zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Przewodniczący przeczytał pismo informujące o ukonstytuowaniu się Rady Pracowników ASP i wyborze przewodniczącej Izabeli Zając i sekretarza Janusza Przyłuskiego.
 • Komisja Zakładowa jednogłośnie przyjęła w poczet członków ośmiu kandydatów do związku.
 • Podjęto uchwałę (zgodnie z zapisem ustawy) o objęciu ochroną 6 osób (na okres 1 roku).
 • Przyjęto uchwałę, aby z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych, podobnie jak w poprzednich latach, zapalić znicze na grobach profesorów i pracowników ASP. Organizacji udekorowania grobów podjęli się wiceprzewodniczący naszej komisji Marek Dzienkiewicz oraz Jan Masiak.

W dniu 16 listopada 2006 roku odbyło się siódme w kadencji 2006-2010 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Przewodniczący w kilku słowach przypomniał osobę niedawno zmarłego kolegi Bohdana Sobieraja. W jego pogrzebie uczestniczyli wiceprzewodniczący Marek Dzienkiewicz oraz kol. Jan Masiak, którzy złożyli na grobie zmarłego wieniec w imieniu naszej organizacji.
 • Przyznano zapomogę losową.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski poinformował zebranych o założeniu nowego, tańszego w obsłudze konta bankowego.
 • Przewodniczący poinformował także zebranych o idei ustanowienia nagrody im Lecha Tomaszewskiego dla studenta lub absolwenta naszej uczelni wyróżniającego się aktywnością społeczną. J. M. Rektor prof. Ksawery Piwocki zainicjował spotkanie, na którym uzgodniono, że również NSZZ „Solidarność” aktywnie włączy się w realizację tego pomysłu.
 • Komisja wybrała dwóch wyróżniających się pracowników na kandydatów do nagrody rektorskiej I i II stopnia.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski podziękował kol. Markowi Dzienkiewiczowi i kol. Janowi Masiakowi za zorganizowanie akcji złożenia wiązanek i zapalenia zniczy na grobach profesorów i pracowników ASP.