Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2008

W dniu 24 stycznia 2008 roku odbyło się XVI w kadencji 2006-2010 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski

  • Przewodniczący poinformował o spotkaniu, jakie się odbyło w grudniu z przedstawicielami kierownictwa uczelni, dotyczącym problematyki podwyżek płac w roku 2008. Ustalono, że termin podwyżki uchwalonej ustawą budżetową z roku 2006 w wysokości 1,5% wynagrodzenia naliczony i wypłacony będzie z należną podwyżką uchwaloną ustawą budżetową na rok 2008. Naliczenie obowiązywać będzie od stycznia 2008.
  • Tematem, który zdominował zebranie był projekt nowego Regulaminu Pracy ASP. Po zapoznaniu się wszystkich członków komisji z jego treścią, postanowiono nie przyjąć w/wym. projektu w takiej formie. Po spisaniu wszystkich uwag do regulaminu, skierowano pismo do J. M. Rektora prof. Ksawerego Piwockiego prosząc o uwzględnienie wymienionych zastrzeżeń.

W dniu 10 kwietnia 2008 roku odbyło się XVII w kadencji 2006-2010 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski

  • Na wstępie poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
  • Przewodniczący poinformował zebranych o spotkaniu z J.M. Rektorem ASP prof. Ksawerym Piwockim. Podczas spotkania dowiedział się o planowanych zmianach polityki kadrowej władz uczelni oraz o planowanej podwyżce pensji pracowników nie dydaktycznych – ok. 4% i pracowników dydaktycznych ok. 7%.
  • Przewodniczący poinformował również o wysłaniu pisma do władz uczelni w sprawie niedociągnięć nowej strony internetowej uczelni. W piśmie zaznaczył, że na stronie www.asp.waw.pl brakuje informacji o istniejącym na uczelni związku zawodowym NSZZ „Solidarność” i Radzie Pracowników ASP.

W dniu 8 maja 2008 roku odbyło się XVIII w kadencji 2006-2010 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski

  • Tematem, który zdominował zebranie był projekt nowego Regulaminu Pracy ASP. Po zapoznaniu się wszystkich członków komisji z jego treścią, oraz dokonanych w nim poprawkach, komisja uchwaliła większością głosów jego przyjęcie.
  • Przewodniczący zrelacjonował również posiedzenie Senatu ASP, na którym był obecny.
  • Na koniec Komisja Zakładowa jednogłośnie przyznała dwie zapomogi losowe członkom naszego związku.