Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2005

W dniu 27.01. 2005 roku odbyło się dwudzieste siódme zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Komisja jednogłośnie zaakceptowała propozycje zmian (podwyższenie stawek) do Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w ASP.
 • Komisja Zakładowa jednogłośnie przyjęła nowy regulamin przyznawania zapomóg losowych i okazjonalnych dla członków NSZZ Solidarność ASP.
 • Członkowie Komisji Zakładowej podjęli uchwałę o wysokości zasiłków statutowych i zapomóg w roku 2005.
 • Rozpatrzono pozytywnie podanie o przyznanie zapomogi losowej dla członka naszego związku znajdującego się w trudnej sytuacji bytowej.
 • Przewodniczący ponownie poruszył problem aktywności niektórych członków komisji. Upomniał p. Sławomira Czajkowskiego, że zaniedbywał się w obowiązkach skarbnika. Wyraził natomiast uznanie dla p. Jana Masiaka za wykazanie się cenną inicjatywą w czasie wiecu popierającego dążenia lwowskich studentów.

W dniu 31.03.2005 odbyło się dwudzieste ósme zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Przewodniczący przedstawił komisji wcześniej zaakceptowane przez niego propozycje zmian (aneks nr 1) do Regulaminu Pracy w ASP, które nastąpiły w związku ze zmianą przepisów kodeksu pracy oraz koniecznością dostosowania czasu i porządku pracy do potrzeb Akademii - zmieniono zapisy rozdziału IV „Czas Pracy”.
 • Przewodniczący poinformował zebranych o mających niebawem nastąpić 3% podwyżkach wynagrodzeń obowiązujących od 01.01.2005 r. Obecna waloryzacja płac będzie tylko wyrównaniem skutków inflacji (na początku była planowana na 4.1%).
 • Przewodniczący odczytał pismo Rady Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych NSZZ „Solidarność” z informacją, że przedstawiciele naszego związku zgłoszą niebawem „zapis lustracyjny” do tzw. przepisów przejściowych w ustawie o szkolnictwie wyższym. Dlatego też już teraz zwracają się do Uczelnianych Komisji Wyborczych, aby zaapelowały do kandydatów na funkcje rektora, dziekana oraz ich zastępców, aby złożyli dobrowolne oświadczenia lustracyjne. Członkowie komisji przyjęli tę informację, lecz dyskusja wykazała, że takie nagłe działanie nie spotkało się z ich uznaniem.
 • Skarbnik pan Sławomir Czajkowski zaprotestował przeciwko sformułowaniu zawartemu w informacji z zeszłego zebrania (w gablotkach), że „zaniedbywał się w obowiązkach skarbnika”. Zgodnie z jego prośbą przewodniczący wyjaśnił, że nie popełnił błędu w finansach (jak mógłby ktoś nieopatrznie zrozumieć), a jego zaniedbanie wynikało z nie opłacenia składek.

W dniu 19.05. 2005 odbyło się dwudzieste dziewiąte zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Rozpatrzono pozytywnie podanie o przyznanie zapomogi losowej dla członka naszego związku znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej.
 • Oddelegowano p. Jana Masiaka na polsko -niemieckie seminarium związkowe, które odbędzie się 10 i 11 czerwca w Olsztynie.
 • Przewodniczący odczytał apel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie samolustracji środowiska akademickiego i pracowników nauki.

W dniu 20.10. 2005 odbyło się trzydzieste pierwsze zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Rozpatrzono pozytywnie podanie o przyznanie zapomogi losowej dla członka naszego związku.
 • Rozpatrzono pozytywnie podanie o przyznanie zasiłku statutowego w związku ze śmiercią członka rodziny.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski poinformował zebranych, o wystosowaniu w ubiegłym miesiącu do Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zaproszenia na uroczystości inauguracyjne rozpoczęcia roku akademickiego na naszej uczelni.
 • Komisja Zakładowa jednogłośnie przyjęła w poczet członków zasłużonego i szanowanego pracownika dydaktycznego Wydziału Architektury Wnętrz.
 • Przyjęto uchwałę, aby z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych zapalić znicze na grobach profesorów i pracowników ASP oraz członków Solidarności, a także złożyć wieniec na grobie śp. Rektora ASP L. Tomaszewskiego. Organizacji i udekorowania grobów podjęli się członkowie naszej komisji: wiceprzewodniczący Marek Dzienkiewicz i Jan Masiak.
 • Kończąc zebranie przewodniczący Paweł Jakubowski odczytał pisma z Regionu Mazowsze oraz Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S” z apelem o głosowanie na Pana Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.

W dniu 24 listopada 2005 roku odbyło się trzydzieste drugie zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski podziękował kol. Aleksandrze Krupskiej, kol. Markowi Dzienkiewiczowi i kol. Janowi Masiakowi za zorganizowanie akcji złożenia wiązanek i zapalenia zniczy na grobach profesorów i pracowników ASP 1 listopada. Członkowie naszej komisji wraz ze studentami z Samorządu Studenckiego udekorowali groby na cmentarzu komunalnym i powązkowskim.
 • Dzięki bardzo rozsądnemu gospodarowaniu funduszami związkowymi podobnie jaj w zeszłym roku udało się zaoszczędzić trochę pieniędzy. Przewodniczący Paweł Jakubowski zaproponował, ażeby zgromadzone środki przeznaczyć na zapomogi dla członków naszej organizacji. Komisja zaakceptowała ten pomysł i jednogłośnie go uchwaliła.