Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2004

W dniu 15 stycznia 2004 roku odbyło się dwudzieste zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski

 • Członkowie Komisji Zakładowej podjęli uchwałę o wysokości zasiłków statutowych i zapomóg w roku 2004.
 • Rozpatrzono pozytywnie 2 podania o przyznanie zapomogi i zasiłku statutowego dla długoletnich członków naszego związku znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W dniu 19 lutego 2004 roku odbyło się dwudzieste pierwsze zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski

 • Przewodniczący poinformował zebranych o spotkaniu seminaryjnym Przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wyższych szkół artystycznych. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście m.in. pan dyr Maksymilian Celeda z Ministerstwa Kultury oraz pan Janusz Sobieszczański Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Tematami były m.in. główne kierunki rozwoju szkolnictwa artystycznego w Polsce do 2014 r., aktualne problemy Związku w naszych uczelniach (m.in. sprawa nowej ustawy i inne).
 • Przewodniczący poinformował, że według jego informacji w tym roku (II kwartał) nastąpi III etap regulacji płac. Zapowiadane podwyżki powinny być nieznacznie wyższe niż poprzednie.
 • Rozpatrzono pozytywnie podanie o przyznanie zapomogi i zasiłku statutowego dla członkini naszego związku znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej.
 • Komisja jednogłośnie zaakceptowała propozycje zmian (zmiana stawek) do Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w ASP.
 • Odbyła się dyskusja nad zamierzonym dofinansowaniem ciekawszych projektów Koła Młodszych Pracowników Naukowo-dydaktycznych. Po burzliwym przebiegu dyskusji członkowie Komisji Zakładowej jednogłośnie wyrazili zgodę na założenie takiego koła w ramach struktur organizacji związkowej, zgodzili się również (większością głosów) na dofinansowanie ciekawszych projektów.
 • Pan J. Masiak poinformował zebranych, że druga część seminarium szkoleniowego KSN Podstawy gospodarki finansowej szkół wyższych, odbędzie się 29 stycznia na Politechnice Warszawskiej. Na to zebranie zostało wydelegowanych dwóch członków naszego związku.

W dniu 25 marca 2004 roku odbyło się dwudzieste drugie zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski

 • Poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Odbyła się dyskusja nad zamierzonym dofinansowaniem ciekawszych projektów Koła Młodszych Pracowników Naukowo- –dydaktycznych NSZZ Solidarność ASP w Warszawie.
 • Ze względu na wyjątkowo niską frekwencję postanowiono dalszy ciąg dyskusji, a także inne sprawy odłożyć na następne zebranie.

W dniu 21 października 2004 roku odbyło się dwudzieste piąte zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski

 • Poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Wpłynęło podanie kolegi z komisji zakładowej o przyznanie mu bezzwrotnej zapomogi. Przewodniczący poinformował zebranych, że wewnętrzny regulamin nie zezwala na przyznawanie zapomóg członkom komisji, dlatego też nie może wyrazić na to zgody.
 • Przyjęto uchwałę, aby z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych, podobnie jak w zeszłym roku, zapalić znicze na grobach profesorów i pracowników ASP, członków Solidarności oraz złożyć wieniec na grobie śp. Rektora ASP L. Tomaszewskiego. Udekorowania grobów podjął się wiceprzewodniczący naszej komisji: Marek Dzienkiewicz.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski przedstawił zebranym pismo skierowane do J.M. Rektora prof. Adama Myjaka w związku z realizacją III etapu poprawy wynagrodzeń pracowników uczelni. W piśmie tym zwrócił uwagę m.in. na brak wyraźnego związku pomiędzy zdobyciem stopnia naukowego a wzrostem wynagrodzenia. Przez to szczególnie młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni nie czują się odpowiednio docenieni i zmotywowani.

W dniu 18 listopada 2004 roku odbyło się dwudzieste szóste zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Przewodniczący przedstawił krótkie sprawozdanie z posiedzenia senatu, które odbyło się dnia 16 listopada.
 • Przewodniczący podziękował kol. Markowi Dzienkiewiczowi i kol. Janowi Masiakowi za zorganizowanie akcji złożenia wiązanek i zapalenia zniczy na grobach profesorów i pracowników ASP. 1 listopada członkowie komisji wraz ze studentami I roku Wydziału Rzeźby z pracowni prof. S. Słoniny udekorowali groby na cmentarzu komunalnym i powązkowskim.
 • Dzięki bardzo rozsądnemu gospodarowaniu funduszami związkowymi udało się zaoszczędzić trochę pieniędzy. Przewodniczący zaproponował, ażeby zgromadzone środki przeznaczyć na zapomogi dla potrzebujących członków naszej organizacji. Komisja zaakceptowała ten pomysł.