Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2015

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 01.12.2015 odbyło się dwunaste w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 20 października 2015 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Wpłynęła prośba o zapomogę. KZ zdecydowało o przyznaniu bezzwrotnej zapomogi dla członka związku.
 • Przewodniczący otrzymał zaproszenie na obchody 25 – lecia NSZZ „Solidarność” Politechniki Warszawskiej, za co bardzo dziękujemy.
 • Do KZ wpłynęło pismo z dnia 26 listopada w sprawie rezygnacji z członkostwa w związku.
 • Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, obecną popsutą drukarkę zdecydowano oddać do punktu zbiórki urządzeń elektronicznych.
 • Omówiono sprawę przyznawania nagród Rektorskich.
 • Przewodniczący odczytał protokół z ostatniego zebrania Senatu uczelni.
 • Pan Marek Dzienkiewicz zdał sprawozdanie finansowe oraz zreferowano przebieg akcji dekorowania grobów profesorów ASP i członków NSZZ „Solidarność”.
 • Omówiono kwestie organizacyjne oraz ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 20.10.2014 odbyło się jedenaste w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 2 czerwca 2015 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Przyjęto uchwałę, aby z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych zapalić znicze na grobach profesorów i pracowników ASP oraz członków Solidarności, Organizacji. Udekorowania grobów podjęli się członkowie naszej komisji: Marek Dzienkiewicz, Jan Masiak.
 • Przewodniczący odczytał pismo w sprawie umieszczenia strony internetowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie na portalu głównym Akademii.
 • Wpłynął wniosek o przyjęcie członkostwa w związku NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie. Przyjęto kandydaturę jednogłośnie.
 • Przyjęto dwie prośby o rezygnację z członkostwa w związku.
 • Przewodniczący odczytał pismo do Działu Kadr i Płac dotyczące wyrównania wszystkim członkom potrącanej składki z wynagrodzenia do wysokości 0,82 % od listopada 2015 roku.
 • Na koniec omówiono sprawy organizacyjne komisji oraz ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 02.06.2015 odbyło się dziesiąte w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 28 kwietnia 2015 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Przewodniczący poinformował o jednorazowej podwyżce na przełomie czerwca i lipca 2015.
 • Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Szkoły Głównej Handlowej zaprasza w terminie 18-20 września 2015 na XI Forum Uniwersyteckie „Solidarności” w SGH.
 • KZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej poinformowała, że weszła w spór z rektorem uczelni.
 • Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” poinformowała projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym wyłączenia nauczycieli akademickich z Kodeksu Pracy.
 • Przewodniczący odczytał pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do KSN dotyczące zmian algorytmu ocenia jednostek naukowych.
 • Omówiono kwestie organizacyjne oraz ustalono terminy dyżurów.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 28.04.2015 odbyło się dziewiąte w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z poprzedniego zebrania z dnia 17 marca 2015 roku. KZ przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Jednogłośnie przyjęto do związku NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie nowego członka.
 • Przyznano zasiłek statutowy dla członka związku w związku z narodzinami dziecka.
 • Ustalono terminy dyżurów.

Uwaga!

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy do odbioru Paczek wiosennych. Paczki można odbierać (dyżury członków komisji) od 24 marca do 21 kwietnia w każdy wtorek 13:30-14:30 w pokoju Komisji Zakładowej (215 B) w gmachu głównym ASP przy ul. Krakowskie Przedmieście 5

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 17.03.2015 odbyło się ósme w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Marek Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z poprzedniego zebrania. KZ przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2014.
 • Przewodniczący odczytał dwa pisma od KSN NSZZ „Solidarność” dotyczące zmian finasowania studiów zagranicznych dla polskich studentów oraz drugie dotyczące zmian odnośnie parametryzacji i kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 przedstawionych przez KEJN podczas konferencji w dniu 18 lutego 2015.
 • Ustalono terminy dyżurów oraz terminy odbierania paczek.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 17.02.2015 odbyło się czwarte w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z zebrania z dnia 13 stycznia 2015 roku. Komisja Zakładowa przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Wpłynęła prośba o zapomogę. KZ zdecydowało o przyznaniu bezzwrotnej zapomogi dla członka związku.
 • Omówiono kwestie organizacyjne oraz ustalono terminy dyżurów.
 • Uchwalono skład paczek wiosennych i ich liczbę.

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA KOMISJI ZAKŁADOWEJ

W dniu 13.01.2015 odbyło się piąte w kadencji 2014–2018 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.
 • Przewodniczący przeczytał protokół z poprzedniego zebrania. KZ przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Wpłynęła prośba o rezygnację z członkostwa w związku.
 • Wpłynął wniosek o przyjęcie członkostwa w związku NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie. Przyjęto kandydaturę jednogłośnie.
 • Przewodniczący odczytał list do Rektora wraz z odpowiedzią w sprawie pomieszczenia związkowego. W nowym planie rozdysponowania pomieszczeń pokój 215B pozostanie siedzibą NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie.
 • Ustalono terminy dyżurów.