Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2007

W dniu 25 stycznia 2007 roku odbyło się dziewiąte w kadencji 2006-2010 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Na wstępie poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Przewodniczący przedstawił kandydata do naszego związku. Komisja jednogłośnie przyjęła kandydaturę.
 • Wpłynęło podanie członkini naszej organizacji o przyznanie zasiłku statutowego. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Zakładowa jednogłośnie przyznała zasiłek statutowy.
 • Komisja jednogłośnie zaakceptowała propozycje zmian (zmiana stawek dotyczących pożyczek) do Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w ASP.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski przedstawił zebranym problemy prawne w związku z powstaniem Rady Pracowników ASP.
 • Przewodniczący poinformował zebranych o liczbie członków naszej organizacji związkowej. Obecnie jest ich 67, w tym 5 pracowników emerytowanych.

W dniu 22 lutego 2007 roku odbyło się dziesiąte w kadencji 2006-2010 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Na wstępie poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Przewodniczący poinformował o nowym taryfikatorze – rozporządzeniu w sprawie warunków wynagradzania w uczelniach publicznych. Koleżanka Iza Zając zadeklarowała, że zapozna się szczegółowo z w/wym. rozporządzeniem.
 • Przewodniczący poinformował o pracach nad nowymi regulaminami pracy, funduszu socjalnego, a także mającymi nastąpić poprawkami do regulaminu studiów i statutu ASP.
 • Przewodniczący poinformował także o utworzeniu regulaminu do Nagrody im. Lecha Tomaszewskiego powołanej w XXV rocznicę jego śmierci (28.02.1982).

W dniu 24 maja 2007 roku odbyło się dwunaste w kadencji 2006-2010 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Na wstępie poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Przewodniczący zrelacjonował przebieg ostatniego posiedzenia Senatu ASP (między innymi poruszył sprawy związane z poprawkami do Statutu ASP, problem lustracji).
 • Przewodniczący poinformował również, że pomimo poczynionych starań, aby w komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich był także przedstawiciel związku zawodowego, nie udało się tego uwzględnić w Statucie ASP ze względu na brak stosownego zapisu w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski poinformował zebranych, że wystosował pismo do J.M. Rektora prof. Ksawerego Piwockiego w sprawie uchwalenia nowych poprawek do Statutu ASP. W uchwalonym niedawno Statucie niestety nie uwzględniono udziału przedstawicieli związków zawodowych w obradach Rad Wydziałów, pomimo stosownego zapisu w Ustawie.
 • Przewodniczący z żalem powiadomił o zrezygnowaniu z członkostwa naszego związku wieloletniego członka Solidarności ASP (jak dowiedzieliśmy się, nie nastąpiło to z powodu zastrzeżeń do naszej uczelnianej organizacji, lecz do polityki całego związku). Obecnie liczymy 67 osób.
 • Kol. Jan Masiak poinformował zebranych, że na razie (jak się niedawno dowiedział) nie będzie podwyżek pensji w szkolnictwie wyższym, choć być może będą w przyszłym roku.

W dniu 27 września 2007 roku odbyło się XIII w kadencji 2006-2010 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Przewodniczący poinformował o wystosowaniu pisma z gratulacjami do pani Ewy Tomaszewskiej w związku z uzyskaniem przez nią mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.
 • Jednogłośnie zaakceptowano przedstawiony komisji nowy Regulamin Wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ASP, pod warunkiem jednakże uzupełnienia przez Rektorska Komisję Socjalną §19 i § 20 tak, aby zawarta w nich treść mogła być zawsze jednoznacznie zinterpretowana.
 • Przyznano dwie zapomogi losowe oraz jeden zasiłek statutowy członkom naszego związku.
 • Przewodniczący poruszył problem dodatkowych – specjalistycznych badań lekarskich dla pracowników ASP.
 • Dyskutowano o pomyśle specjalnego pokazu filmu „Katyń” dla członków naszego związku i ich rodzin. Ciekawym pomysłem jest zaproszenie na pokaz reżysera Andrzeja Wajdę. Organizacją zajmuje się kol. Jan Masiak.
 • Poruszono sprawę podwyżek. W związku z zapisem ustawy powinniśmy ją otrzymać, niestety tylko rzędu kilku procent.

W dniu 22 listopada 2007 roku odbyło się XIV w kadencji 2006-2010 zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Przewodniczący przekazał podziękowania Panom J. Masiakowi i A. Radomskiemu za bardzo dobrą organizację pokazu filmu Katyń. Na seansie obecni była poseł Parlamentu Europejskiego Pani Ewa Tomaszewska, rektor ASP w Warszawie Pan prof. Ksawery Piwocki oraz pracownicy naszej uczelni wraz z rodzinami. Przyszli także zaproszeni goście z Solidarności: przedstawiciele Regionu Mazowsze, Krajowej Sekcji Nauki oraz Politechniki Warszawskiej. Prelekcję przed filmem wygłosił przewodniczący Komitetu Katyńskiego Pan Stefan Melak.
 • Przewodniczący poinformował zebranych, że w związku z nieprzekazaniem wszystkich kwot do Rektorskiej Komisji Socjalnej w tym roku druga rata dofinansowania wczasów pod gruszą będzie niższa niż zwykle.
 • Jednogłośnie Komisja Zakładowa przyznała dwie zapomogi losowe członkom naszego związku.
 • Przewodniczący poruszył omawiany wcześniej problem dodatkowych specjalistycznych badań lekarskich dla pracowników ASP. Poinformował zebranych, że otrzymał w tej sprawie pismo od Pani Kanclerz, w którym informuje ona, że z powodu braków finansowych nie może wyrazić zgody na przeprowadzenie dodatkowych badań na koszt ASP. Przewodniczący dodał ponadto, że tego typu badania są możliwe do wykonania również w państwowych przychodniach.
 • Poruszono sprawę podwyżek. W związku z zapisem ustawy powinniśmy ją otrzymać już niedługo