Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2023):

Rok 2003

W dniu 13 stycznia odbyło się jedenaste zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Pan Sławomir Czajkowski poinformował o postępach prac nad wykonaniem i montażem gabloty informacyjnej „S” w gmachu na Myśliwieckiej.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski poruszył problem uregulowania spraw związanych z uaktualnieniem listy członków związku.
 • Na wniosek pana Jana Masiaka komisja poparła jego kandydaturę na członka Komisji do Spraw Strategii Związku Zarządu Regionu Mazowsze.

W dniu 17 lutego odbyło się dwunaste zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Przewodniczący Paweł Jakubowski odczytał pismo członka naszej komisji - pana Janusza Jakubczyka, w którym prosi o przyjęcie jego rezygnacji z uczestnictwa w pracach komisji z powodów osobistych. Komisja po dłuższej naradzie przyjęła rezygnację, dziękując równocześnie za dotychczasową pracę.
 • Przewodniczący poinformował członków komisji, że w związku z odejściem pana J. Jakubczyka na jego miejsce zgodnie z uchwałą Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Organizacji Zakładowej w dniu 20 marca 2002 r. wchodzi do Komisji Zakładowej osoba wybrana, jako rezerwowa, czyli pani Izabela Zając.
 • Komisja Zakładowa przy jednym głosie sprzeciwu przyjęła regulamin przyznawania zapomóg dla członków NSZZ Solidarność ASP znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Regulamin wprowadza m.in. stałą wysokość zapomóg na dany rok oraz zabrania przyznawania zapomóg dla „siebie” tj. dla członków organu przyznającego, czyli Komisji Zakładowej. Regulamin jest do wglądu w pokoju „S” w każdy czwartek w godzinach dyżuru.
 • Pan Sławomir Czajkowski poinformował o rychłym zakończeniu prac nad wykonaniem i montażem gabloty informacyjnej „S” w gmachu na Myśliwieckiej.
 • Pan Jan Masiak poinformował o inicjatywie Regionu Mazowsze wsparcia finansowego dla parafii w Kobryniu opiekującej się starym polskim cmentarzem. Uchwałę o wsparciu finansowym przyjęto jednogłośnie.

W dniu 17 marca odbyło się trzynaste zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Rozpatrzono pozytywnie 2 podania o przyznanie zapomogi dla członków naszego związku znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski podziękował panu Sławomirowi Czajkowskiemu za wykonanie gabloty informacyjnej NSZZ „S” w budynku przy ul. Myśliwieckiej.
 • Pan Jan Masiak poinformował zebranych o pracach Komisji Płacowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność, (w której aktywnie uczestniczy).
 • Poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.

W dniu 14 kwietnia odbyło się czternaste zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Przewodniczący przedstawił nowego członka komisji p. Izabelę Zając (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki).
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski podziękował panu Sławomirowi Czajkowskiemu za wykonanie gabloty informacyjnej NSZZ „S” w budynku przy ul. Myśliwieckiej.
 • Przewodniczący zrelacjonował przebieg spotkania seminaryjnego przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ „S” szkół artystycznych, w którym uczestniczył w dniu 29 marca br. Zaproszeni na to seminarium goście - dyr. M. Celeda z Ministerstwa Kultury, prof. Skotnicki z Akademii Teatralnej oraz przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S” J. Sobieszczański zreferowali następujące tematy: budżety uczelni artystycznych, podwyżki płac, sytuacja uczelni po wejściu Polski do Unii Europejskiej, aktualne problemy w szkolnictwie wyższym, projekty nowych ustaw etc.
 • Przewodniczący upomniał niektórych członków komisji, w tym szczególnie pana J. Masiaka, aby aktywniej włączyli się w sprawy organizacyjne Komisji Zakładowej.
 • Przewodniczący poddał pomysł założenia koła naukowego w ramach naszej organizacji zakładowej.
 • Zebranie zakończyła dyskusja na temat mających nastąpić we wrześniu podwyżek płac pracowników.

W dniu 19 maja 2003 roku odbyło się piętnaste zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Przewodniczący ponownie poruszył problem aktywności niektórych członków komisji. Upomniał p. Jana Masiaka za notoryczny brak podpisów pod ważnymi dokumentami z poprzedniej kadencji.
 • Przewodniczący odczytał podziękowanie ze strony Rzymskokatolickiej parafii w Kobryniu za wsparcie finansowe przez naszą organizację.
 • Zebranie zakończyła dyskusja o potrzebie powołania grupy roboczej zajmującej się sprawami związanymi z mającymi nastąpić we wrześniu podwyżkami płac pracowników naszej uczelni.

W dniu 9 czerwca 2003 roku odbyło się szesnaste zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Na wstępie poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Przewodniczący przedstawił kandydatkę do naszego związku. Komisja jednogłośnie przyjęła kandydaturę.
 • Przewodniczący zobowiązał pana Jana Masiaka do zdawania relacji ustnej i złożenia notatki pisemnej z odbytego w dniu 17 czerwca szkolenia i ewentualnie z innych szkoleń i spotkań odbywających się poza uczelnią.
 • Pani Iza Zając zobowiązała się do założenia bezpłatnego konta internetowego naszej komisji.
 • Przewodniczący poinformował zebranych, że jest już nowy projekt Ustawy o szkolnictwie wyższym (tzw. projekt prezydencki). Poinformował także, że przewodniczącym prezydenckiego zespołu przygotowującego projekt tej ustawy jest profesor Jerzy Woźnicki, który w latach 1999-2000 opracował, odrzucony przez NSZZ Solidarność, projekt „rektorsko-ministerialny”. Należy, więc sądzić, że obecny projekt jest podobny do ówczesnego projektu „rektorsko-ministerialnego”.
 • Przewodniczący naszej komisji Paweł Jakubowski został zaproszony na spotkanie przewodniczących Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Warszawskich Wyższych Uczelni Akademickich, które odbędzie się w budynku Politechniki Warszawskiej. Na tym spotkaniu przewidziana jest dyskusja na temat wyżej wspomnianego projektu i zajęcie wspólnego stanowiska.
 • Spotkania zakończyła dyskusja na temat mającego nastąpić we wrześniu II etapu regulacji płac czyli podwyżek płac.

W dniu 15 września 2003 roku odbyło się siedemnaste zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski.

 • Na wstępie poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski zapoznał członków komisji z propozycją pana Rektora podziału środków finansowych w związku z wprowadzaniem II etapu poprawy wynagrodzeń mającym nastąpić od września tego roku
 • Komisja Zakładowa zaakceptowała proponowane zmiany w Regulaminie Pracy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dotyczące czasu pracy pracowników kuchni w Dłużewie.
 • Wysłuchano sprawozdania pana Jana Masiaka z odbytego szkolenia dotyczącego zmian w prawie pracy. Zmiany będące przedmiotem szkolenia wprowadza ustawa z dnia 26.07.2002 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw – opublikowana w Dz. U. z 28.08.2002 r. Nr 135 poz. 1146.
 • Wiceprzewodniczący Marek Dzienkiewicz i pan Jan Masiak podjęli się reprezentowania naszej komisji w kwestiach związanych z przyznaniem nagrody za najlepszy dyplom. Nagroda ta jest rokrocznie fundowana przez panią Ewę Tomaszewską.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski poinformował zebranych o założeniu konta internetowego naszej komisji. Nasz adres e-mail: asp.warszawa@wp.pl

W dniu 20 października 2003 roku odbyło się osiemnaste zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski

 • Przewodniczący przedstawił kandydatkę do naszego związku. Komisja jednogłośnie przyjęła kandydaturę.
 • Wpłynęło podanie członkini naszej organizacji o przyznanie zwrotnej zapomogi. Ponieważ regulamin nie pozwala na przyznawanie pożyczek, dlatego Komisja Zakładowa jednogłośnie nie zgodziła się na taką formę zapomogi.
 • Wypełniono ankietę Regionu Mazowsze dotyczącą form protestu. Naszym postulatem jest: brak zgody na systematyczne obniżanie procentu PKB na finansowanie kultury. Popieramy również postulaty ogólnopolskie takie jak:
  1. Bezwzględna ochrona wypłaty wynagrodzeń.
  2. Skuteczne działania zmierzające do ograniczenia bezrobocia.
  3. Systemy dla osób tracących pracę, w tym zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
  4. Wyeliminowanie przypadków szykanowania z powodu przynależności związkowej.
 • Przyjęto uchwałę, aby z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych zapalić znicze na grobach profesorów i pracowników ASP, członków Solidarności oraz złożyć wieniec na grobie śp. Rektora ASP L. Tomaszewskiego. Udekorowania grobów podjęli się członkowie naszej komisji: Marek Dzienkiewicz i Jan Masiak.
 • Na zakończenie przewodniczący Paweł Jakubowski poinformował zebranych o zaproszeniu przedstawicieli Komisji Zakładowych na seminarium szkoleniowe Podstawy gospodarki finansowej szkół wyższych.

W dniu 27 listopada 2003 roku odbyło się dziewiętnaste zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ASP w Warszawie, któremu przewodniczył Paweł Jakubowski

 • Na wstępie poruszono sprawy organizacyjne naszej komisji.
 • Przewodniczący przedstawił dwóch kandydatów do naszego związku. Komisja jednogłośnie przyjęła kandydatury.
 • Wpłynęło podanie członka naszej organizacji o przyznanie zasiłku statutowego. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Zakładowa jednogłośnie przyznała zasiłek statutowy.
 • Przewodniczący Paweł Jakubowski poinformował o cennej inicjatywie młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych. Przeczytał pismo skierowane do Komisji Zakładowej, w którym grupa pięciu naszych członków informuje o zawiązaniu Koła Młodszych Pracowników Naukowo-Dydaktycznych Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność ASP w Warszawie i wyjaśnia cele tej inicjatywy. Po przeczytaniu, obecni uznali tę inicjatywę za bardzo cenną i rozpoczęła się dyskusja nad możliwością jej realizacji.
 • Przewodniczący wysłuchał relacji z uczczenia pamięci zmarłych pracowników i profesorów ASP. Z okazji Święta Zmarłych złożono kwiaty i zapalono znicze na trzynastu grobach cmentarzy warszawskich. Paweł Jakubowski bardzo serdecznie podziękował kolegom Markowi Dzienkiewiczowi i Janowi Masiakowi za inicjatywę.
 • Pan Jan Masiak złożył również sprawozdanie z posiedzenia Komisji Płacowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność oraz z seminarium szkoleniowego KSN Podstawy gospodarki finansowej szkół wyższych, które odbyły się w listopadzie br. Z jego relacji wynika, że ze strony państwa na naukę są przekazywane coraz mniejsze środki na naukę. Pod znakiem zapytania stoi III etap regulacji płac, który powinien nastąpić w 2004 roku.