Informacje z zebrań Komisji Zakładowej (lata 2002-2018):

Zasiłki statutowe

  • Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka (również na dziecko urodzone martwe), także z tytułu adopcji……………………………….. 700 zł
    (wypłacany w podwójnej wysokości w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko)
  • Zasiłek z tytułu śmierci członka Związku (wypłacany tylko jednej osobie, która pokryła koszty związane z pogrzebem)…….…………… 1000 zł
  • Zasiłek z tytułu śmierci członka rodziny………………………….700 zł
    (wypłacany wszystkim uprawnionym członkom związku w przypadku zgonu: współmałżonka, teściów, dziecka lub innej osoby na wyłącznym utrzymaniu)

Zapomogi

Oprócz zasiłków statutowych członkowie związku mogą otrzymywać pomoc finansową w formie zapomogi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby.

O przyznaniu zapomogi w określonej wysokości, decyduje każdorazowo Komisja Zakładowa, rozpatrując indywidualnie wniosek złożony przez zainteresowanego.
Otrzymujący zapomogę obowiązani są przedstawić odpowiednie, potwierdzające dokumenty.

Świadczenia rzeczowe

Członkowie naszego związku mają prawo do otrzymania tzw. świadczeń rzeczowych, czyli np. biletów do teatru, kina, na koncerty, czy artykułów żywnościowych.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 21.01. 2009 do końca kadencji obecnej komisji.

Uchwała Komisji Zakładowej z dnia 21. 01. 2009 r.